Galaxy S23 bị đánh bại ngay ngày đầu của cuộc thi hack Pwn2Own

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,053
Được thích
89
1303 #1

Samsung Galaxy S23 đã có những ngày tồi tệ tại cuộc thi hack Pwn2Own ở Toronto. Các nhà nghiên cứu tham gia sự kiện đã có thể khai thác hai lần chiếc smartphone hàng đầu của Samsung.

Lần khai thác đầu tiên bắt nguồn từ danh sách đầu vào được phép do cuộc thi đưa ra, trong khi nhóm thứ hai có thể khai thác kỹ thuật xác thực đầu vào của smartphone. Nói một cách đơn giản hơn, việc xác thực đầu vào không đúng cách có thể cho phép tin tặc giả mạo ứng dụng và thực thi mã hoặc kiểm soát thiết bị.

Theo quy định của cuộc thi, người tham gia phải “thâm nhập thiết bị bằng cách duyệt nội dung web trong trình duyệt mặc định” hoặc bằng cách giao tiếp với thiết bị qua NFC, Wi-Fi hoặc Bluetooth. Thiết bị cũng phải chạy phiên bản phần mềm và bản vá mới nhất.


Mặc dù tin tức này có thể đáng báo động đối với chủ sở hữu Galaxy S23, nhưng cuộc thi mang lại không gian an toàn và tiền thưởng cho các nhà nghiên cứu, giúp vá những lỗ hổng bảo mật trên thiết bị.

Galaxy S23 là một trong bốn điện thoại có sẵn cho các nhà nghiên cứu tại sự kiện, cùng với Google Pixel 7, iPhone 14 và Xiaomi 13 Pro. Mặc dù các sản phẩm hàng đầu của Google và Apple vẫn không bị xâm phạm ngay từ ngày đầu tiên, nhưng điều tương tự không thể xảy ra với 13 Pro. Các biện pháp bảo mật của chiếc smartphone hàng đầu của Xiaomi đã dẫn tới hai vi phạm, một là do lỗi zero-day.

Xem thêm:
 

Angelhep

New Member
Tham gia
26/10/23
Bài viết
1
Được thích
0
#2
Tips for Profitable Crypto Exchange


Cryptocurrency has become a popular investment option in recent years. With the increasing popularity and acceptance of these digital assets, many investors are now looking for ways to exchange their cryptocurrencies for profit. In this article, we will explore some tips for making profitable crypto exchanges.
bitcoin exchange for tether
1. Stay Informed:
The cryptocurrency market is highly volatile, with prices fluctuating rapidly. To make profitable exchanges, it is crucial to stay up-to-date with the latest market trends and news. Keeping an eye on market indicators, such as price charts and trading volumes, can help you identify favorable entry and exit points for your crypto exchanges.

2. Choose the Right Exchange Platform:
Selecting the right cryptocurrency exchange platform is essential for profitable trading. Look for platforms that offer a wide variety of cryptocurrencies and have a good reputation for security and reliability. Additionally, consider the trading fees charged by the exchange platform, as these can eat into your profits. Compare different platforms and find the one that aligns with your trading objectives.

3. Timing is Key:
Timing plays a crucial role in profitable crypto exchanges. Attempting to buy or sell at the exact top or bottom of a price trend is challenging, if not impossible. Instead, focus on identifying breakout patterns, support, and resistance levels, and market sentiment indicators. Analyzing these factors can help you make informed decisions and increase your chances of profitable trades.

4. Utilize Stop-Loss and Take-Profit Orders:
To manage risk and maximize profitability, consider setting stop-loss and take-profit orders. A stop-loss order automatically sells your crypto if it reaches a specific price, preventing further losses. Take-profit orders automatically sell your crypto when it reaches a predetermined profit target. These orders can help protect your investments and lock in profits when the market moves favorably in your direction.

5. Diversify Your Portfolio:
Diversification is a key strategy to reduce risk and increase the chances of profitable exchanges. Invest in a range of different cryptocurrencies to spread out your risk. This way, if one cryptocurrency underperforms, losses can be offset by gains in others. Similarly, consider diversifying across different sectors within the crypto market, such as DeFi, privacy coins, or stablecoins.
fload fixed
6. Consider Trading Strategies:
Various trading strategies, such as day trading, swing trading, and position trading, can help you make profitable crypto exchanges. Each strategy requires a different time commitment and risk tolerance. Do thorough research on different trading strategies, and find the one that aligns with your trading style and objectives.


Cryptocurrency exchanges can be highly profitable if approached with the right knowledge and strategies. Staying informed, choosing reliable exchange platforms, timing your trades effectively, utilizing stop-loss and take-profit orders, diversifying your portfolio, and adopting suitable trading strategies are all key factors to consider for profitable crypto exchanges. Remember to conduct thorough research, develop a sound trading plan, and be prepared for market volatility. With the right approach, exchanging cryptocurrencies can be a lucrative investment opportunity.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom