sap

  1. Nguyễn_Cương

    ChatGPT bất ngờ bị sập trong vòng 24 giờ qua trên toàn thế giới, khiến người dùng hoang mang

    ChatGPT đã ngừng hoạt động trong 24 giờ qua. Hôm qua, một sự cố ngừng hoạt động lớn đã khiến chatbot AI ngừng hoạt động trong 90 phút khiến người dùng trên toàn thế giới cảm thấy khó chịu. Các báo cáo ngày càng nhiều trên X (trước đây là Twitter), trong đó những người dùng tuyệt vọng không thể...
  2. Get SAP C_S4CS_2208 Practice Tests Questions And Answers

    By passing SAP Certified Application Associate SAP S/4HANA Cloud (public) - Professional Services Implementation C_S4CS_2208 certification examination you may be capable of get properly-paid jobs. If you're an employee, in an employer then you could get a boost for your revenue and advertising...
Top Bottom