phá sản

  1. Nguyễn_Cương

    ChatGPT có thể biến mất hoàn toàn, khi công ty mẹ OpenAI đang trên bờ vực phá sản

    Trí tuệ nhân tạo đã trở thành một xu hướng mới của năm nay. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về chủ đề này, chatbot của OpenAI là ChatGPT , sẽ tự động xuất hiện trong đầu bạn, cũng như Bing Chat của Microsoft, sử dụng công nghệ OpenAI. Và trong khi OpenAI đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh...
Top Bottom