năng lực cốt lõi

  1. Những năng lực cốt lõi cần rèn luyện để trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp

    Làm quản lý cũng là một công việc. Bạn có thu nhập cao hơn người khác, hay được nhiều người kính trọng là bởi bạn có năng lực đóng góp vào sự phát triển chung nhiều hơn, bạn có những trọng trách và nhiệm vụ phức tạp hơn. Thước đo của năng lực quản lý là nơi nào có mặt bạn, nơi đó tràn đầy niềm...
Top Bottom